ریاضیدانان
عجایب عدد7
*رنگین کمان 7رنگ دارد.

*عجایب جهان 7تاهستند.

*سوره حمد که اولین سوره قران است 7ایه دارد.

*آسمان 7طبقه دارد.

*موسیقی ایران ویونان 7دستگاه دارد.

*7نوع ساز بادی وجود دارد.

*7نت موسیقی وجود دارد.

*ایرانیان برای اهورامزدا7صفت نیک میشمرند.

*سفره سال نو7سین دارد.

*طواف نیز 7بار است.

+ ^_^ یکشنبه پنجم آذر ۱۳۹۱ ^_^ 18:0 ^_^ ريحانه